S01 E07 Match Day 7 - Yakshas Vs Akramaks | #UCypher

Related
S01 E01 Match Day 1 - Yakshas Vs Marksmen | #UCypher
S01 E02 Match Day 2 - Yodhas Vs Sherdils | #UCypher
S01 E03 Match Day 3 - Akramaks Vs Crusaders | #UCypher
S01 E04 Match Day 4 - Yakshas Vs Yodhas | #UCypher
S01 E05 Match Day 5 - Akramaks Vs Marksmen | #UCypher