S01 E02 Match Day 2 - Yodhas Vs Sherdils | #UCypher

Related
S01 E01 Match Day 1 - Yakshas Vs Marksmen | #UCypher
S01 E02 Match Day 2 - Yodhas Vs Sherdils - Tekken 7 | #UCypher
S01 E02 Match Day 2 - Yodhas Vs Sherdils - Real Cricket | #UCypher
S01 E02 Match Day 2 - Yodhas Vs Sherdils - DOTA 2 | #UCypher
S01 E02 Match Day 2 - Yodhas Vs Sherdils - CS:GO | #UCypher